1/ Gegevens onderneming

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website https://www.bellesonglesshop.be/. De website en webshop worden beheerd door Inne Verelst, met handelsbenaming Belles Ongles, met vestigingszetel te 3118 Werchter, Processieweg 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) met BTW-nummer BE773.949.439. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Contact opnemen kan door te mailen naar bellesongles@hotmail.com, door te bellen naar 0498/21 70 77 of een berichtje te sturen op instagram (@belles_ongles_inne_verelst).

2/ Verzending

- De producten worden verzonden, zolang de voorraad strekt.
- Als de producten op voorraad zijn, vindt verzending binnen de 5 werkdagen plaats.
- Producten die niet op voorraad zijn, worden doorgaans binnen de 7 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn, nemen wij contact met u op. De levertermijnen zijn een gemiddelde. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of verloren pakjes.
- Verzending binnen België is gratis vanaf  100,- EUR (excl. BTW) en voor Nederland vanaf 125,- EUR (excl. BTW).

3/ Prijzen

- Alle prijzen op de site zijn in Euro en exclusief 21% BTW.
- Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
- Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
- Voor betalingen met PayPal en Bancontact/Mistercash worden kosten in rekening gebracht indien uw bestelling minder dan 75,- EUR excl. BTW bedraagt.

4/ Zichttermijn en herroepingsrecht

- Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Belles Ongles. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
- De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Belles Ongles zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Belles Ongles binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden niet gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
- Het herroepingrecht geldt niet voor:

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken
Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5/ Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Belles Ongles houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6/ Garantie & conformiteit

- De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
- Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
- Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Belles Ongles. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
- Indien klachten van de afnemer door Belles Ongles gegrond worden bevonden, zal Belles Ongles de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Belles Ongles bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Belles Ongles) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Belles Ongles gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Belles Ongles voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
- Belles Ongles is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
- Deze garantie geldt niet indien:

De afnemer jegens Belles Ongles in gebreke is.
De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Belles Ongles en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
- Belles Ongles is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
- Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Belles Ongles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Belles Ongles behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Belles ongles gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
- Indien Belles Ongles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7/ Aansprakelijkheid

Belles Ongles is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8/ Cursussen & workshops

- Cursussen kunnen geannuleerd worden indien er te weinig inschrijvingen zijn.
- Indien de cursus geannuleerd wordt, hebt u de keuze voor restitutie of verplaatsing.
- Indien u kiest voor restitutie, wordt het geld binnen de 30 dagen teruggestort op uw rekening.
- Indien één van de docenten door dringende omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een cursus, zal de cursus verplaatst worden naar een nader te bepalen datum. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
- Indien cursussen verplaatst worden door corona, natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden wat buiten de macht om is van Belles Ongles, heeft u geen recht op restitutie van het cursusgeld. Wel krijgt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de andere cursussen die gepland staan.
- Indien het factuur al opgemaakt is, en u annuleert toch alvorens u betaald hebt, betaald u 25,- EUR excl. BTW administratiekosten aan Belles Ongles.
- Annulatie kan enkel per mail via bellesongles@hotmail.com
- Cursussen moeten binnen de 10 dagen betaald worden. Betaald u later, is u uw plaats kwijt.
- Voor de cursist is het mogelijk te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus. Deze betaling verloopt via Belles Ongles. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van 25 euro excusief btw.
- Voorschotten op cursussen worden NIET terugbetaald.

9/ Toepasselijk recht

Op deze verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2021 - 2024 Bellesongles-shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel